مقالات مریم غفاری جاهد

مقالات مریم غفاری جاهد (دکتر زبان ادبیات فارسی و منتقد برگزیده پنجمین جشنواره نقد کتاب)

  (چاپ در مجموعه نهمین همایش پژوهشهای ادبی اسفند 1396 دانشگاه بیرجند)

مریم غفاری جاهد

دانشجوی دکتری زبان وادبیات فارسی دانشاه حکیم سبزواری

عباس محمدیان

دانشیار زبان  و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

در فرهنگ ایرانی، شاه به عنوان سایه خداوند بر روی زمین، واجب الاطاعه بوده و در فرهنگ اسلامی نیز سلطان و خلیفه به عنوان جانشین پیامبران از سوی خداوند مأمور به اصلاح امور جامعه و شبانی رعیت هستند. در قرآن و متون حدیث، دادگری و عدل‌گستری از صفات مهم شاه شمرده شده و این مضمون به آثار گویندگان راه یافته است. سنایی از شاعران قرن پنجم است که در کتاب حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه ضمن نصیحت شاهان و امرا، ‌آن‌ها را به دادگری و رفتار عادلانه با رعیت فراخوانده و ‌آن‌ها از تبعات بد ستمگری بیم داده ‌است. نجم‌الدین رازی عارف قرن هفتم نیز در بخشی از کتاب مرصاد العباد، به مسألۀ عدالت پرداخته و شاه و بزرگان را برقراری عدل و قسط در جامعه تشویق نموده است. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی، نظرات این دو گوینده ایرانی در باب عدالت و نتایج آن، با نگاهی به نظریۀ عدالت ابن خلدون، به صورت تطبیقی بررسی شده و به این نتیجه رسیده ایم که نتایج عدل از دیدگاه سنایی و نجم رازی یکسان است و از دیدگاه هر دو، دوام ملک و آسایش ملت در گرو اجرای عدالت است، امّا در دیدگاه نجم رازی گرایش مذهبی بیشتری دیده می شود و نیّت عمل به دستور خداوند را مد نظر دارد و در کنار آن تبعات دنیوی آنرا نیز بیان می کند.

 واژگان کلیدی: سنایی، نجم رازی، عدل، عدالت، ابن خلدون. 


ادامه مطلب
برچسب‌ها: مرصاد العباد، حدیقه الحقیقه


مریم غفاری جاهد

دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه حکیم سبزواری،


دکترعلی تسنیمی

استادیار زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه حکیم سبزواری


چکیده                                                                                                                          

در زبان فارسی باستان، واژه‌ها دارای صورت اهورایی و اهریمنی هستند و کاربرد آنها در متون فارسی پس از اسلام نیز ادامه داشته است؛ اما به علت آمیزش زبان فارسی با زبان عربی، این ویژگی مستور مانده و در مواردی موجب از دست رفتن شفافیت سخن شده و در عوض، آرایه‌هایی چون جناس وایهام و تقابل ایجاد کرده است. یکی از واژه‌هایی که در فرهنگ اسلامی جایگاه مهمی دارد«دعا»ست که به معنی کلی، خواستن و طلب کردن به کار می‌رود. در زبان فارسی باستان در این مفهوم دو واژه «آفرین»و«نفرین»وجود دارد که یکی در مفهوم دعای خوب و دیگری در مفهوم دعای بد به کار می‌رود. با وجود این که این دو واژه همچنان در متون پس از اسلام نیز به کار رفته است؛ اما بسامد حضور این دو بسیار کمتر از دعاست. در حالی که در کاربرد «دعا» گاهی تشخیص خیر و شر جز با ذکر صفت و نوع دعا امکان پذیر نیست. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی به بررسی مفاهیم «دعا»در متون فارسی پرداخته و به این نتیجه رسیده ایم که گویندگان فارسی زبان، به دلیل سادگی این کلمه در برابر معادل‌های فارسی آن و همچنین جنبه اسلامی، دعا را در مفهوم خیر و شر به جای آفرین و نفرین به کار برده اند. این کاربرد، گاه پوشیده و دارای ایهام است و در موارد بسیاری با ذکر خیر و شر و بد، آنرا مشخص نموده و گاه از فحوای سخن می‌توان دریافت که منظور گوینده نفرین است یا آفرین.

کلید واژه‌ها: آفرین، نفرین، دعا، واژه‌های اهورایی، واژه‌های اهریمنی 
ادامه مطلب

برچسب‌ها: دعا، اهریمن، اهورا، واژه های باستانی
جمعه 18 اسفند‌ماه سال 1396 ساعت 21:04

جایگاه اصل حسن نیت در تفسیر قراردادهای بین المللی


چکیده

در این پژوهش به بیان مسأله حسن نیت و جایگاه آن در قراردادهای بین المللی پرداخته شده و یافته های پژوهش نشان می دهد که گر چه اصطلاح خاصی با عنوان حسن نیت در نظام حقوقی ایران وجود ندارد، بر اساس نظام های حقوقی و عنوانهای مترادف یا متضاد می توانیم قواعد فقهی و حقوقی را با این اصطلاح منطبق نموده و تفسیر نماییم . با توجه به قواعد قرارداد معاملات در کتب فقهی که بر اساس درستکاری و امانت تبیین گردیده، اصل مهم راستگویی و عدم غش در معامله و لزوم عمل به تعهدات، به اراده باطنی طرفین قرارداد و در نهایت حسن نیت آنها بر می گردد. حسن نیت را در برخی قواعد فقهی می توان تفسیر کرد:1. قاعده  غرور در مفهوم گول زدن و فریب دادن که منجر به خسارت طرف مقابل می شود . منع از غرور، با اصل حسن نیت رابطه ای غیر قابل انکار دارد. 2.قاعده احسان در مفهوم پاسخ دادن عمل نیک با نیکی. 3. قاعده لا ضرر. در این قاعده تاکید بر جلوگیری از وارد کردن زیان بر دیگران شده و در قراردادها وجود حسن نیت برای اجرای صحیح قرارداد و خسارت نزدن بر طرف مقابل ضروری به نظر می رسد .

با توجه به این موارد، قوانین حقوقی نیز بر اساس قواعد فقهی بنیاد گذاشته شده و مطابق اصل چهلم قانون اساسی «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خوش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد . بر مبنای این اصل می توان گفت چنانچه در قرارداد ها شخصی قصد اضرار یا عدم الزام به تعهد داشته باشد، معامله باطل محسوب می گردد .

کلید واژه ها: حسن نیت، قرارداد بین المللی، قاعده غرور، قاعده احسان، قاعده لاضرر و لا ضرار

 


ادامه مطلب
برچسب‌ها: حسن نیت، حقوق، قرارداد، غروز، احسان، لاضرر

 

مقدمه

شناخت دوران های تاریخی اسلامی اهمیت خاصی در شناخت مذاهب و عقاید کلامی دارد. اغلب امامان شیعه در زمان خود آزادی عمل نداشته و نتوانسته اند آموزه های تشیع را به مردم انتقال دهند؛ اما در برخی دوره ها نیز بر اثر جو سیاسی-اجتماعی به امام امکان فعالیت داده شده است. در دوران امام صادق، جلسات بحث و درس ایشان دایر بود و فرصتی بود برای زنده کردن دین مبین و استحکام بخشیدن به آن. دوره دیگری که از این نظر اهمیت دارد زمان حیات امام رضا است که علاوه بر وجود ادیان مذاهب مختلف، فرقه های کلامی فراوانی هم وجود دارد که جلسات بحثشان دایر است و هر کدام موافقان و مخالفانی دارند .  این دوره«از نظر مناظرات و احتجاجات مذهبی و عقیدتی  معروف است بحثهایی مخصوصاً درباره اساس دین و بحثهایی تندی بین شیعیان و سنیان در مورد موضوع امامت شیعیان امامت را همچون رسالت می دانستند که موضوعی انتخابی نیست بلکه تعیین آن با خدای تبارک و از میان بندگان صالح و مصون از خطا وداناتر از افراد دیگر و عالمتر از همه به امور شرع اسلام و سنیان عموماً این را انکار می کردندو غالباً این مناظرات در میان شخصیتهای بزرگ اسلامی مکاتب اسلام و در قصر پادشاهان و وزرای آنها اتفاق می افتاد. برای مثال برامکه جلساتی در قصرهایشان برگزار نمودند. و از علما دعوت می کردند که در میان آنها دانشمندان اهل تسنن نیز حضور داشتند و دلیل اصلی برامکه از تشکیل چنین جلساتی فهم دلایل قطعی شیعیان در حمایت از عقیده خود در امامت بود.»(شریف القرشی،1389: 169-170)  


ادامه مطلب

 مریم غفاری جاهد[1]

احمد خواجه ایم[2][1] دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری

[2] استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

قصّه­های فولکلوریک، برگرفته از زندگی واقعی مردم عامی است که همواره در پی راهی برای زندگی بهتر بوده، سختی­های زندگی را با تخیلات خود آسان می­نمایند. در این قصّه‌ها‌ آرزوها و آرمان‌شهرهای مردم فقیر بیان می­گردد. درونمایه‌ی اغلب این قصّه‌ها‌، سفر از فقر به سوی ثروت است. در این پژوهش، افسانه­های عامیانه‌ی ایرانی بر اساس نظریه‌ی آدلر مورد بررسی قرارگرفته است. اساس نظریه‌ی آدلر بر کمالگرایی و جبران نقایص برای رسیدن به کمال است. طبق نظریه‌ی آدلر، افراد برای جبران نقایص خود راهکارهایی را در نظر گرفته، از طریق آن، به مقام برتری می­رسند. گاهی این برتری تنها در تخیّلات آنها ایجاد می­شود و صورت واقعیت ندارد.  در قصّه­های عامیانه نیز شخصیت‌ها که اغلب برخاسته از طبقه‌ی پایین جامعه اند به وسیله‌ی تخیل درباره‌ی برترین موقعیت‌ها که داشتن ثروت فراوان،زندگی در قصر، دامادی شاه و ازدواج با پادشاه است، سعی در جبران نداشته‌های خود دارند. نتیجه‌ی این پژوهش این است که شخصیت‌های قصّه­ها، با ترسیم جامعه‌ی آرمانی خود، حتی از طریق حیله و نیرنگ و جادو به هدف می رسند و این نشاندهنده‌ی سبک زندگی و طرز فکر مردمانی است که این قصّه‌ها را پرورده‌اند بر این اساس، غایت خوشبختی از دید عوام، مال و ثروت فراوان و ارتباط با شاه و دربار است.

کلید واژه‌ها: قصّه­های فولکلوریک، نظریه‌ی آدلر، شخصیت، سبک زندگی، برتری جویی


 


ادامه مطلب

مریم غفاری جاهد[1]

علی تسنیمی[2]

چکیده

شعر فارسی متأثر از پشتوانه های تاریخی، مذهبی، اسطوره ای است. تأثیر این عناصر را در اشعار معاصران بیش از دوره های دیگر می توان دید و دلیل آن مردمی بودن شعر امروز است.درنیمه اول دوره معاصر، جریانات سیاسی 28 مرداد 32 و فروپاشی حزب توده و انشعابات آن، شاعران متعهد را بر آن داشت برای انعکاس عقاید خود و رسوا نمودن نظام موجود، به سمبولیسم روی بیاورند. اخوان از شاعرانی است که در شعر خود گرایش فراوانی به گذشته ی تاریخی ایران و اسطوره های پهلوانی دارد، به ویژه از پهلوانان، شهیدان و اصلاح گران دینی همچون مانی و مزدک و زرتشت بسیار یاد می کند. شفیعی کدکنی شاعر نیمه دوم دوره معاصر است و کمتر در معرض جریانات تأثیر گذار سیاسی بوده و فعالیت سیاسی نیز در کارنامه اش دیده نمی شود به همین دلیل، استفاده از نمادهای ملی و مذهبی، در شعر وی به گونه ای متفاوت برای غنا بخشیدن به شعر و اقبال به پشتوانه فرهنگی دیده می شود. در این پژوهش با مقایسه نمادهای اسطوره ای شعر اخوان ثالث و شفیعی کدکنی، نمونه هایی از کارکرد این نمادها و اهداف آن بررسی شده است.

کلید واژه ها: اخوان ثالث، شفیعی کدکنی، نماد، اسطوره ملی، اسطوره مذهبی، کارکرد سیاسی-اجتماعی


  


ادامه مطلب
مریم غفاری جاهد[1](نویسنده مسئول)                                                  

   عباس محمدیان[2][1].دانشجوی دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواریmaryamjahed@ymail.com-

 

[2] .دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری-mahammadian@hsu.ac.ir

چکیده

داستان‌ها و حکایت‌های پیشین، در گذر زمان روایت‌های متعددی پیدا نموده بر اساس دیدگاه گوینده فرهنگ زمان دچار دگرگونی شده­اند. با بررسی روایات مختلف از یک داستان می­توان از زاویۀ دید حاکم بر آن و دیدگاه گوینده اطلاع حاصل کرد. مثنوی مولوی از متون تعلیمی است که منشأ حکایات آن به متون پیشین بر می‌گردد. یکی از متونی که فراوان مورد استفادۀ مولوی قرار گرفته حدیقه­الحقیقه سنایی است. به دلیل این­که هر دو کتاب عرفانی هستند و هدف از طرح حکایات، تعلیم است. در این پژوهش سه داستان مشترک از این دو اثر برگزیده و بر اساس نظریه روایت‌شناسی و بینامتنیت ژنت مقایسه شده‌اند. در این پژوهش به این نتیجه رسیدیم که درونمایۀ حکایات مورد بحث در هر دو کتاب یکسان است و موارد اختلاف در نحوۀ داستان­پردازی و استفاده از عناصر داستان می­باشد. در روایت مولوی، افزایش و کاهش نسبت به روایت سنایی وجود دارد و بیشتر بر عنصر تعلیق و گفت‌وگو تکیه دارد. سرعت روایت در حکایات سنایی، به دلیل توصیف کند شده و کمتر از کنش شخصیت‌ها برای نقل داستان استفاده شده است. بنابراین سرعت روایت درحکایات مولوی شتاب بیشتری دارد.

کلید­واژ‌ها: مثنوی مولوی، حدیقۀ سنایی، روایت شناسی، بینامتنیت، سرعت روایت.


 

  


ادامه مطلب

 

 

                                      مریم غفاری جاهد[1](نویسنده مسئول)                                                                                                                   عباس محمدیان[2]

چکیده

در قانون طبیعت هر عملی را عکس العملی است . این اصل در تعالیم مذهبی دارای اهمیت فراوان بوده، در قرآن و حدیث نیز بیان گردیده است. بازتاب اعمال در ابعاد گوناگون می تواند دارای انعکاس دنیایی باشد؛ یا کیفر و پاداش آن به جهان دیگر موکول شود. مثنوی مولوی یکی از متون عرفانی و دینی است که تعالیم الهی در آن جمع گردیده است. در این پژوهش انواع عمل نیک و بد و اثرات آنها از دیدگاه مولوی بررسی و طبقه بندی شده است و نتیجه این است که  مولانا در این کتاب ضمن تأکید بر اختیار انسان، اعمال او را دارای بازتاب بیرونی و درونی می داند. مولوی در مثنوی خود بیش از آن که به ثواب اخروی معتقد باشد، به بازتاب اعمال در دنیا پرداخته است. از دیدگاه وی، اعمال دارای تبعات بیرونی و درونی، مادی و معنوی است و قانون طبیعت در این مورد خطا نمی کند و گاهی شعاع تأثیر اعمال، به اعقاب نیز می رسد.

کلید واژه ­ها: مثنوی معنوی، نیت، عمل، عکس ­العمل.

 


ادامه مطلب


عباس محمدیان[1] (نویسنده مسئول)

مریم غفاری جاهد[2]                                                                                                                         

چکیده  

مضمون وطن و آزادی­خواهی به مفهوم امروزی از دورۀ مشروطه وارد ادبیات فارسی شد و شعرای این دوره با انتقاد از نفوذ بیگانگان در کشور، فریاد وطن­دوستی و آزادی­خواهی برآوردند. در شعر عرب نیز به دلیل اشغال سرزمین­های مقدّس توسط صهیونیست­ها به این مضامین توجه فراوانی شده­است. شعرای عرب، به­ویژه در فلسطین، بسیاری از اشعار خود را به یاد وطن و در آرزوی رهایی آن سروده­اند. در این پژوهش، اشعار ملک­الشعرای بهار و محمود­درویش از نظر کاربرد مضمون وطن و آزادی، به روش تطبیقی مقایسه‌می­شود و هدف از این کار بررسی دغدغه­های شاعران در دو سرزمین متفاوت با شرایط مختلف و نشان­دادن نحوۀ تعامل آنان با مسألۀ وطن و اشغال و نفوذ بیگانگان است. داده­های پژوهش نشان‌می­دهد دغدغۀ اصلی دو شاعر، آزادی وطن از نفوذ و اشغال بیگانگان و رسیدن به امنیت و رفاه است. تفاوت مضمون وطن و آزادی در شعر بهار و درویش هم در گستردگی موضوعات بهار است که شامل: مسائل مربوط به شاه، انتخابات، وزرا و وکلا، جنگ جهانی، انقلاب مشروطه و اقتدار گذشتۀ ایران است؛ اما اشعار درویش به موضوعات آزادی و بیرون­راندن اشغالگران و یادآوری گذشتۀ وطن، محدود می‌شود.

 

کلید واژه ها: ملک الشعرای بهار، محمود درویش، وطن، آزادی 


ادامه مطلب

چکیده:

 صد سال پیش از این تحولاتی سیاسی در ایران رخ  داد که در بسیاری از امور تاثیر گذاشت . یکی از مواردی که بر اثر این تحول تغییر اساسی کرد، محتوای نوشته ها و اشعار بود . در این مقاله علت این تغییرات و کسانی که موجب این تحول بودند بررسی شده و نمونه هایی از شعر و نثر معرفی شده است . 


ادامه مطلب
برچسب‌ها: مشروطه، سیاسی، ادبیات، انقلاب
شنبه 14 اردیبهشت‌ماه سال 1392 ساعت 21:36

گذری بر سال های ابری منتشر شد

مجموعه نقد"گذری بر سال های ابری" به قلم مریم غفاری جاهد، منتقد برگزیده جشنواره نقد کتاب 1387،منتشر شد.
این مجموعه شامل ده نقد بر نه رمان از هشت نویسندۀ ایرانی است که عبارتند از: علی اشرف درویشیان، فتح اله بی نیاز،مسعود بهنود،اسماعیل فصیح،مح...مد علی گودینی،فیروز زنوزی جلالی،شاهرخ تندرو صالح و شهره قوی روح
لینک تماس با نویسنده برای خرید کتاببا تخفیف ویژه

بررسی فرم زبانی  کتاب «نقض»

با اشاراتی به موضوعات محتوایی آن

مولف کتاب نقض: عبدالجلیل رازی قزوینی

مقدمه

کتاب نقض در پاسخ به نوشته های شخصی به رشته تحریر در آمده که  ابتدا دارای مذهب شیعه بوده سپس به اهل سنت متمایل گشته و کتابی در رد عقاید شیعه نوشته است به نام«بعض فضایح الروافض».عبدالجلیل رازی مؤلف کتاب نقض، به قصد رد نوشته های شخص مذکور این کتاب را تألیف نموده است. 


 


ادامه مطلب
پنج‌شنبه 13 مهر‌ماه سال 1391 ساعت 20:06

گردن های افراشته(چاپ شده در کتاب گذری بر سال های ابری)

ما یک سر و گردن از تفنگها بالاتریم-شاهرخ تندرو صالح

رمان روایتگر مردی روان پریش است که خود قهرمان و راوی داستان است . این مرد به همه چیز و همه کس شک دارد و هیچ چیز را قبول ندارد و از همان سطور اولیه داستان روان پریشی خود را فریاد می زند . داستان با سبک پست مدرن پیش می رود. هیچ چیز سرجایش نیست. راوی به قول خودش با مرده های توی ذهنش زندگی می کند و همیشه در کابوس به سر می برد.ادامه مطلب

محمد علی گودینی، تالار پذیرایی پایتخت، انتشارات سوره مهر 1388، 296 صفحه، 4800 تومان

برنده دهمین دوره جایزه کتاب فصل

طرح کلی داستان

رمان"تالار پذیرایی پاتخت" نوشته محمد علی گودینی، با نیم نگاهی به فساد رژیم پهلوی و قیام 15 خرداد، به موضوع اصلاحات ارضی و مشکلات روستاییان و مهاجرت آنان به شهر و عواقب آن می پردازد. این کتاب که در اولین دوره جشن داستان انقلاب مورد تقدیر قرار گرفته بود ، در دهمین دوره جایزه کتاب فصل نیز برگزیده شد .

داستان از روستا در هنگام جریان اصلاحات ارضی آغاز شده و سال های پیش از انقلاب 
ادامه مطلب

جمعه 11 فروردین‌ماه سال 1391 ساعت 19:20

اوهمنشین فرشته ها بود

او همنشین فرشته ها بود ، از مجموعه کتاب های اندیشه

سعید روح افزا،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ، 1387، 84 صفحه ، 1000تومان

برگزیده بیست و هفتمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی 1388

این کتاب ، بازخوانی قضیه شیطان و ارتباط  او با خداست که در پنج بخش تنظیم گردیده است به نام های :

 تسلیم نشد

فریبکاری کرد

دار و دسته به راه انداخت

عذر نخواست

و شایسته مجازات شد

بخش اول و دوم مربوط


ادامه مطلب
جمعه 11 فروردین‌ماه سال 1391 ساعت 00:11

فیلمی به نام آدم ، زنی به نام مرگ

فیلم آدم به کارگردانی عبدالرضا کاهانی  فیلمی هنری است که داستان ان در روستایی به نام عیش آباد اتفاق می افتد که نمادی از دنیاست . اهالی عیش اباد همگی به شغل نوازندگی مشغولند و سال هاست که مرگ کسی در این ده اعلام نشده است .موضوع فیلم  این است که زنی ناشناس به دنبال یکی از اهالی به نام آدم می گردد. آدم تا انتهای فیلم پنهان نگاهداشته می شود و معلوم نیست علت


ادامه مطلب
سه‌شنبه 8 فروردین‌ماه سال 1391 ساعت 23:55

تاریخ مهندسی در ایران(کتاب ماه تاریخ بهمن 90)

تاریخ مهندسی در ایران ، مهدی فرشاد ، به کوشش تورج نائیج پور،تهران 1390 انتشارات میرماه

مهندس از نظر لغوی به معنی اندازه گیرنده و عالم علم هندسه و اشکال است . همچنین به معانی اندازه گیر درکاریز و بنا و زمین و جز ان و سنگ تراشی و نجاری و معماری و متخصصص در ایجاد طرح ها و کارهای ساختمانی و معماری ،راهسازی، کشاورزی و یا ساختمان انواع ماشین نیز امده است .

با این توضیح، تاریخ مهندسی بشر از همان آغاز حیات وی بر روی زمین است که برای به دست


ادامه مطلب
دوشنبه 7 فروردین‌ماه سال 1391 ساعت 23:14

خانه های قدیمی تبریز(کتاب ماه تاریخ آذر 90)

خانه های قدیمی تبریز، محمدعلی کی نژاد، محمدرضا شیرازی، تهران، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، مؤسسه تألیف ترجمه و نشر آثار هنری ،1389، 140 صفحه

شیوه های معماری ایران

هنر و معماری در جهان پهناور اسلام دارای چهار دبستان یا شیوه است. این چهار شیوه عبارتند از: مصری ،شامی،مغربی و ایرانی .

طبق نوشته دکتر محمد کریم پیرنیا، شیوه ایرانی گسترده تر بوده شامل کشورهای میانرودان


ادامه مطلب
دوشنبه 7 فروردین‌ماه سال 1391 ساعت 23:08

مشروطه بی نقاب

بررسی کتاب

مشروطه بی نقاب، در آمدی بر انقلاب مشروطه ،سیاحتنامه درویش غریب ،خاطرات عزیز الله خان میار ، گزیده اسنادی از مرکز اسناد ملی ایران مربوط به حزب توده و حزب جنگل کلارستاق ،تدوین و نگارش علی اصغر یوسفی نیا ،انتشارات آرون ،1388

 


ادامه مطلب
جمعه 19 فروردین‌ماه سال 1390 ساعت 00:24

مروری بر زمستان 62(چاپ شده در کتاب گذری بر سالهای ابری)

زمستان 62،اسماعیل فصیح، نشر پیکان،

                   خلاصه داستان

جلال اریان استاد بازنشسته شرکت نفت در دی ماه 62 به اهواز می رود تا پسر بسیجی مستخدمش را که در خلال جنگ مفقود شده بیابد . وی به طور اتفاقی با جوانی به نام منصور فرجام که از امریکا برای راه اندازی مرکز تکنولوژی کامپیوتر به اهواز امده اشنا می شود . آریان در اهواز دوستانی دارد که منصور

 
ادامه مطلب

جمعه 19 فروردین‌ماه سال 1390 ساعت 00:20

جلوه های تشبیه و مجاز در داستان های علی اشرف درویشیان

جلوه تشبیه و مجاز در داستان های علی اشرف درویشیان

مقدمه :

« بیان مفاهیم هنری همیشه به طور حقیقی و صریح صورت نمی گیرد . بعضی از هنرمندان ، شیوه های استعمال غیرصریح و مجازی را برصریح و حقیقی ترجیح می دهند  این شیوه های استعمال غیرصریح ، عبارتند از : نماد ، تمثیل ، استعاره ، قیاس ، طنز ، اغراق ، اطناب و مجاز مرسل . »

آرایه های ادبی از قبیل تشبیه ، استعاره ، مجاز و .... که یکی از شیوه های بیان هستند ، علاوه برزیبایی کلام ، معمولا برای فهم بهتر معانی مورد نظرگوینده بکار می رود و  


ادامه مطلب
جمعه 19 فروردین‌ماه سال 1390 ساعت 00:16

قطار بی حرکت

 نقد مجموعه داستان«قطار در حال حرکت است» نوشته میترا داور

مجموعه داستان "قطار در حال حرکت است " دارای 16 داستان کوتاه است که هر یک به نحوی با زاویه دیدی زنانه مشکلات دنیای امروزی را مطرح می کنند و فضایی تلخ و اعتراض گونه در همه داستان ها وجود دارد . هر یک ازداستان ها گوشه هایی از زندگی روزمره زنان و مردان شهر نشین را نشان می دهند که مصادیق زیادی در اجتماع امروزی دارد؛اما نویسنده با شگرد های خاص خود سبکی ایجاد کرده که ذهن خواننده با قصه درگیر شود و به سادگی از کنار ان نگذرد و این


ادامه مطلب
جمعه 19 فروردین‌ماه سال 1390 ساعت 00:14

سپیده دم سکوت (نقد اشعارحسن یعقوبی)

سپیده دم سکوت ، حسن یعقوبی ،انتشارات امید کومش ،1386، 96 صفحه

حسن یعقوبی متولد  اول آذر 1354-  سرخه (سمنان) و دارای مدرک کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه علامه طباطبایی است.

وی تاکنون به کسب جوایز متعددی نائل شده که برخی از انها عبارتند از:

برگزیده دوازدهمین و پانزدهمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس و برنده جایزه ادبی دکتر سیدحسن حسینی، برگزیده دومین و ششمین جشنواره سراسری شعر علوی ، برگزیده چهارمین جشنواره سراسری شعر شبهای شهریور


ادامه مطلب
جمعه 19 فروردین‌ماه سال 1390 ساعت 00:08

سبک شناسی نوحه ها و مراثی مراسم عاشورا


نوحه نوعی مرثیه مذهبی است که با آهنگ و لحن خاص در مجالس سوگواری  امام حسین همراه با مراسم سینه زنی و یا زنجیر زنی خوانده می شود .

 شعرهایی که برای نوحه سروده شده از بحرهای عروضی برخوردار است اما از حیث وزن و قافیه متنوع تر از قالبهای شعر سنتی فارسی است و با ضرب آهنگ های سینه زنی متناسب و هماهنگ است .علاوه بر آن تساوی مصراع ها در برخی از انها رعایت نمی شود و از این نظر شباهتی به شعر آزاد نیمایی دارند .

درباره سرایندگان نوحه می توان  به دو گروه مشخص اشاره کرد . دسته اول شاعرانی هستند که در کنار فعالیت های ادبی خود به سرودن نوحه نیز پرداخته اند . این شاعران به زبان شعر و ادبیات به معنای خاص تسلط داشته اند و نوحه هایشان نیز خبر از سلاست و روانی زبان انها می دهد . گروه دوم دسته ای هستند که ذوقی در نظم پردازی دارند و تا حدودی با موسیقی نیز آشنا هستند و اطلاق عنوان شاعری بر آنها غیر موجه است اینان به سابقه عشق و علاقه ای که به آل علی و شهدای کربلا دارند تنها به سرودن نوحه اکتفا می کنند و بیشتر از هر چیزی به اجر معنوی این کار چشم دوخته اند . این نوحه سرایان از نظر شغل و حرفه درسطوح مختلف جامعه دیده می شوند .(الماسی ، 27) به همین دلیل اکثر اشعاری که از طبع این نوحه سرایان بیرون می اید، تطابقی با اصول ضروری و منطقی شعر ندارد . وزن و قافیه حداقل به صورت نیمایی یکی از ضروریات نوحه ای است که بتوان آنرا در مجالس خواند ، اما به دلیل نا آشنایی این افراد و استقبال مردمی از چنین اشعاری سالیان سال است ابیات ناموزون بی قافیه به طور غلط رواج پیدا کرده و در مجالس خوانده می شود . از طرفی،اکثریت نوحه ها و مراثی سروده شده ،از سوی عوام ،مربوط به عزاداری امام حسین است . با توجه به اینکه نهضت حسینی دارای سه عنصر مهم منطق و عقل ،حماسه و عزت ،عاطفه.است .از این رو اشعاری که برای این نهضت عظیم سروده و خوانده می شود نیز باید واجد این سه عنصر باشد .

در این مقاله درباره نقاط ضعف نو حه و مرثیه های مرسوم از نظر فرم و محتوا بحث می شود. از جهت فرم، وزن و قافیه و زبان و از نظر محتوا، ارتباط اشعار با نوع حادثه و هدف گوینده و ارتباط آن با اصل موضوع، مورد نظر است .

در بررسی مراثی و نوحه هایی که به طور گسترده در محافل عزاداری خوانده می شود به نقاط ضعفی بر می خوریم که آنها را می توان به دو دسته فرم و محتوا تقسیم کرد .

1-    ایرادات مربوط به فرم

الف- قافیه

چنانکه ذکر شد سرایندگان اشعار مذهبی به ویژه نوحه و مرثیه اغلب تبحر کافی در سرودن ندارند و از ریزه کاری های شعر بی خبرند به همین دلیل در خیلی از این اشعار اشکالات مربوط به قافیه دیده می شود . شعر زیر دو بیت اول از غزلی است که تمام قافیه هایش با حروف"ون"پایان می پذیرد اما  در اولین بیت حروف پایانی قافیه " ان" است . با اینکه این شعر از نظر وزن مشکلی ندارد و از نظر معنا هم به نسبت اشعاری که به این سبک است قوی تر است ، این اشکال در ان نمایان است .

بس بانگ غم و ناله به گردون شود امشب     گردون عجبی نیست که ویران شود امشب

لرزد فلک از ماتم و گرید ملک از غم        در حیرتم اوضاع فلک چون شود امشب...

                                                                    (شیرمحمدی ، 95)

در دو بیت زیر نیزمی بینیم که در بیت اول، حرف روی قافیه متفاوت است. "سرور " را نمی توان با "سوز" قافیه کرد و در بیت دوم دو کلمه به ظاهر هم قافیه داریم در این دو کلمه نیز حرف روی را باید در واژه های "گری" و "خند"جست زیرا بر اساس قوانین قافیه "ان" حروف وصل و خروج هستند که البته عوام میان اینها فرقی قائل نیستند .

شامیان یکسر همه گرم سرور   اهل بیت مصطفی در آه و سوز

شامیان زین کاروان خندان بدند    کودکان شاه دین گریان بدند

(گلزار عاشورا ص 10)

در بیت زیر نیز همین اشکال دیده می شود. در اینجا نیز واژه های قافیه " عطش "و "جوان " هستند که در حرف روی اشتراکی ندارند. به این نوع عیب قافیه "شایگان" گفته می شود 

اهل حرم شاه شهیدان همه عطشان    در شیون و غوغا ز غم مرگ جوانان

(مردانی ص 64)

ب- وزن

در باب وزن نیز به اشکالات فراوانی بر می خوریم این اشکالات گاه جزئی و ناشی از کم و زیاد شدن سیلابها  و گاه کلی و به صورت تغییر کامل وزن در ابیات مختلف و یا کوتاه و بلند شدن مصراع ها است .

چون کاروان غم بیامد به شهر شام       در غم و اندوه میان خاص و عام

شامیان یکسر همه گرم سرور            اهل بیت مصطفی در آه و سوز

شامیان زین کاروان خندان بدند           کودکان شاه دین گریان بدند

شامیان من خود امام بن امام              هستم و باشد قدر ما گرام

(گلزار عاشورا ص10)

این شعر صرف نظر از تمام اشکالات معنایی و محتوایی که دارد در وزن و قافیه هم دچار مشکلات عدیده است .اگر بخواهیم ابیات را تقطیع کنیم می بینیم که در بیت اول ،مصراع اول به وزن " مفعولُ فاعلاتُ مفعولُ فاعلات "(بحر منسرح) مصراع دوم به سختی به وزن "مفتعلن مفتعلن فاعلات "(بحر سریع) و سه بیت بعدی به وزن " فاعلاتن فاعلاتن فاعلات "(بحر رمل ) سروده شده است . به طوری که ملاحظه می شود در یک شعر سه وزن مختلف به کار گرفته شده است .

لاله فاطمه در خون نشسته             یک گل و اینهمه نیزه شکسته

ای سکینه گریه کن از بهر بابا          وا شهیدا

نخل سرخ نبی در خون تپیده             ساربان شاخه او را بریده

کرده زهرا بر حسینش ناله بر پا         وا شهیدا

بلبل از داغ گل دارد ترانه               می زنندش چرا با تازیانه

لاله در خون ناله بلبل کرده بر پا        وا شهیدا

دختر فاطمه از شش برادر             برده یک پیرهن برای مادر

(رسول زاده، ص112)

در این شعر نیز بیت اول ، دوم ، سوم ، پنجم و هفتم به وزن "فاعلاتن فعولن فاعلاتن " و بیت دوم و چهارم به وزن "فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن" سروده شده اند . که اولی در بحر مقتضب  و دومی بحر رمل کامل است .

از طرفی بحور عروضی که برای ساخت چنین اشعاری به کار برده می شود باید دارای ضرباهنگ زیبا و مهیج و یا اهنگ غم انگیز باشد که در اکثر این اشعار چنین چیزی نمی بینیم.  

ج- زبان

از نظر زبانی نیز کاربرد واژه های بی ربط با موضوع موجب پایین آمدن سطح بین می شود . واژه های تکراری که در اکثر این اشعار هست تنوع زبان را محدود کرده ، بلاغت سخن را از بین برده است . در تمام این اشعار واژه هایی که نمایانگر اسامی خاص چون لیلا ، عباس ، عون و جعفر و قاسم و زینب و یا واژه های تشبیهی مثل گل و ریحان و بلبل و ...و تشبیهات بی محتوا است دایره این نوع شعر را محدود و غیر منسجم نموده است . بر خی ناهماهنگی های بین واژه ها مثل وصله ای ناجور به چشم می خورد مثلا در این شعر :

اسیر تاب گیسوی حسینم            قتیل تیغ ابروی حسینم

به گیسوی دو تایت تا نداری         میان شهدا همتا نداری

                                                              (شهریاری ،31)

واژه های "قتیل" و "شهید" با دیگر واژه ها ارتباطی معنایی پیدا نکرده و نتوانسته اند  در شعر جایی باز کنند.

نوع زبان به کار گرفته شده در خیلی مواقع با هدف شعر همخوانی ندارد . با توجه به ابیاتی که در پی می اید می بینیم که واژه ها هیچ تناسبی با یک شعر انقلابی و حماسی که ولوله در میان مسلمین ایجاد می کند ندارد؛ تنها به یک عشق بی منطق اشاره شده که عاشق بدون دلیل گرفتارش شده و نمی تواند فرار کند :

دوستش دارم چه کار کنم      چه کار با عشق یار کنم

صید دو چشمونش شدم      کی می تونم فرار کنم

                                              (همان ،225)

 

2- ایرادات مربوط به محتوا

الف- تحریف

مرحوم شهید مطهری درباره تحریفاتی که در اشعاار مربوط به واقعه کربلا رخ  داده می گویند : شخصیت هایی هستند که اینها قولشان حجت است عملشان برای مردم حجت است . خلقشان برای مردم حجت است یک کسی تحریف می کند سخنی را به علی نسبت می دهد که نگفته است یا مقصودش چیز دیگری بوده .این دیگر خیلی خطرناک است خُلقی را به پیغمبر و امام نسبت می دهد که مردم از ان پیروی می کنند در صورتی که خُلق آنها چیز دیگری بوده است در یک حادثه تاریخی که این حادثه از نظر شما یک سند است ، سند اجتماعی از اجتماع ،پشتوانه اخلاق است ، پشتوانه تربیت است این دیگر چقدر اهمیت دارد .(حقجو ،ص11)

الف-1- تحریف تاریخ

این تحریفات از دو نوع است یکی این است که اتفاقاتی که نیفتاده و افرادی که در واقعه حضور نداشته اند وارد گود کرده اند مثل دامادی قاسم و حضور لیلا در کربلا که حجم عظیمی از اشعار سوزناک کربلا را به خود اختصاص داده اند :

 

پدربیا نظری کن به حال مضطر من    ببین که مرگ ستاده است در برابر من

ببر به خیمه تنم تا که مادرم لیلا     به وقت مرگ ببندد دو دیده تر من

ز بعد مرگ من ای شه به عمه ام زینب    بگو که جان تو و شیر خوار اکبر من

بگو به قاسم ناشاد اگر شدی داماد    به حجله چون بروی یاد کن ز اکبر من

                                    (  گلزار عاشورا  ص 19)

در این شعر،هم لیلا در کربلا هست و هم موضوع عروسی قاسم مطرح است در حالی که اگر عروسی ای هم در کار بوده قبل از روز عاشورا است نه در گرماگرم نبرد که علی اکبر درباره انجام ان وصیت می کند .

الف- 2- تحریف اخلاقی

نوع دوم تحریف در برداشت بد از خصوصیات اخلاقی و عملکرد افرادی است که در حادثه حضور فعال داشته اند . در کربلا ما با یک حادثه حماسی طرفیم نه یک واقعه ای تصادفی که ناخواسته پدید آمده باشد . در واقع شخصیت های این حماسه عاد ی نیستند . حرف ها و عملشان هم عادی نبوده بلکه جلوه ای از اعمال خدایی است که درسی ماندگار باشد برای آیندگان ؛اما اشعار و نوحه هایی که دراین مورد سروده شده به هیچوجه القای چنین چیزی را ندارد مثلا در اکثر نوحه ها و روضه ها زینب را در حالی می بینیم که از غم عزیزان بر سینه و سر می زند و حتی سر برهنه کرده است :

زینب چو دید جسم برادر به روی خاک   زد لطمه بر جبین و به تن کرد جامه چاک

از دل کشید ناله سراسیمه شد روان    از خیمه سوی قتلگه با آه دردناک

                                        ( زمزمه عاشورا ص 6)

حتی در زیبا ترین شعری که سروده شده چنین جعلیاتی دیده می شود :

 اهل حرم دریده گریبان گشوده مو               فریاد بر در حرم کبریا زدند

                                        (مردانی 281)

مرغ روح شاه دین در قتلگه پر می زند   خواهرش بالای تل بر سینه و سر می زند

                                                 (همان ص 58)

از آنطرف وصیت شهدا را در هنگام مرگ می شنویم شباهتی به حرف هایی که معمولا رزمندگان عادی جبهه ها هم می زنند ندارد .شهدای کربلا در حال شهادت ، چه وصیتی دارند ؟ چیزی که ما در این نوحه ها می شنویم باز هم افغان و زاری و در خواستهای دنیوی است هیچ سفارشی درباب دین و ادامه راه آنها نمی شود :

پدربیا نظری کن به حال مضطر من    ببین که مرگ ستاده است در برابر من

ببر به خیمه تنم تا که مادرم لیلا     به وقت مرگ ببندد دو دیده تر من

ز بعد مرگ من ای شه به عمه ام زینب    بگو که جان تو و شیر خوار اکبر من

بگو به قاسم ناشاد اگر شدی داماد    به حجله چون بروی یاد کن ز اکبر من

                                      (گلزار عاشورا  ص 19)

صرف نظر از اینکه لیلا در کربلا و گذشته از جعل تاریخ ، آیا مادر شهیدی چون علی اکبر و همسر امام حسین بر سر نعش جوان شهیدش زاری می کند و حتی از او می خواهد به میدان نرود ! ما در انقلاب خودمان و در دوره جنگ مادران شهیدی را دیدیم که افتخار می کردند. چرا از زینب و لیلا و زنانی که در کربلا بودند چهره ای ساخته ایم که به آنها نمی آید .

لیلای زار و ناتوان          گفتا به صد آه و فغان

کی اکبر رعنا جوان        اکبر مرو اکبر مرو

ای شبه پیغمبر مرو

آخر تو را من مادرم         بیچاره و بی یاورم

                           رحمی به حال مضطرم       اکبر مرو اکبر مرو

ای شبه پیغمبر مرو

گلزار عاشورا ص10

ام لیلای حزین با اکبر رعنا جوان   با تمام بانوان

دل پریشان سینه سوزان دیده گریان آمده   شاه خوبان آمده

(شیرمحمدی ،96)

الف-3- تحریف چهره بزرگان دین به صورت انسان های ضعیف

موسی بن جعفر را تنها به عنوان امامی در غل و زنجیر و اسیر زندان هارون الرشید می شناسیم . نه از هدفش و نه از مکتبش هیچ نمی دانیم چون در نوحه ها فقط همین ها را گفته اند :

شعری که بند تکرار شونده اش این است : غریبم خوار و زارم

به ناله گفت موسی کنج زندان             غریبم خوار و زارم

دلم گردیده تنگ ای حی سبحان            غریبم خوار و زارم

شود شب ناله شبگیر دارم                  غریبم خوار و زارم

ز درد بی کسی افغان برآرم               غریبم خوار و زارم

                                            ( زمزمه عاشورا 104)

این حرفهای عاجزانه را هر زندانی در بندی می تواند به زبان آرد اما یک انسان والا چنین ناله و افغانی به خاطر زندانی بودن ندارد . حتی زندانی سیاسی عادی هم مردانه در زندان مقاومت می کند و صدا به زاری بلند نمی کند آنوقت ما امام خود را که عمر خود را در راه مبارزه با ظلم صرف کرده اینطور خوار و زار نشان می دهیم .

برانگیختن حس ترحم حاضران نقل سختی های جهانی و گریه های کودکان تنها حس دلسوزی را بر می انگیزد نه حس دینداری و آزادگی .

اینقدر که به تشنگی اهل حرم و کتک خوردن بچه ها پرداخته شده اهداف بازگو نشده :

اهل حرم شاه شهیدان همه عطشان                   در شیون و غوغا ز غم مرگ جوانان

                                                                                                 ( مردانی ص 64)

بیماری زین العابدین نیز یکی از موارد تاسف باری است که دیده می شود . امام پنجم هیچ چهره دیگری جز بیماری و اندوه ندارد :

 ای کاش می داد دشمن قراری                   آهسته می رفت کاش این عماری

بیمار را نیست تاب سواری                       بر بسته بر روی شتر تبدار و مضطر

                                                                                                   (همان ص65)

ب- فراموش کردن هدف

گر بخواهیم برای مجالس عزاداری فلسفه ای قائل شویم ناچار یکی از ان فلسفه ها ایجاد شناخت از حسین و قیام او برای کسانی است که او را نمی شناسند. دانستن این نکته ضروری است که راه اندازی دسته های عزاداری در اوایل شهادت امام حسین برای اطلاع رسانی بود.  پس از گذشت سالهای متمادی از این واقعه دامنه اطلاع رسانی وسیعتر شد اما رفته رفته کیفیت آن کم و سپس به طور کلی دچار انحراف شد و به ویژه پس از دوره صفویه با ظهور روضة الشهدای واعظ کاشفی دیگر هدف مجالس عزاداری تغییر کلی پیدا کرد و در راستای سیاست های براندازی دین اصیل شروع به کجروی کرد . این انحراف  از هدف در به چند شکل در اشعار دیده می شود :

ب-1- توجه دادن جوانان به زیبایی ظاهری امام

برخی گمان می کنند برا ی اینکه جوانان ر ابه سوی امام و مجالس عزاداری بکشند باید نوحه های عاشقانه با تکیه بر زیبایی امام و فرزندانش بخوانند .اشعاری که به این شکل سروده و خوانده می شود ، مصداق حرف کسانی است که در عزاداری امام حسین دست به هر کاری می زنند و در مقابل اعتراض می گویند :" این راه راه عشق است ربطی به دین ندارد " ولی باید گفت انچه به دین ربط ندارد به امام حسین چه ربط دارد ؟مگر حسین از دین جداست یا حسینی که اینها ساخته اند حسین دیگری است باخصوصیاتی مثل زیبایی و قامت رعنا که قصد دلبری دارد و دیگر هیچ .

اسیر تاب گیسوی حسینم           قتیل تیغ ابروی حسینم

به گیسوی دو تایت تا نداری                  میان شهدا همتا نداری

                                                                                    (شهریاری ،31)

از نظر علم معانی ، این ابیات اگر در مجلس روضه و نوحه خوانده نشود نمی توان فهمید که راجع به امام است . بلکه تنها به اقتضای حال و مقام باید به ان پی برد والا در هر کافه ای قابل خواندن است .

اما اگر یک فرد غریب که اشنایی با دین ما و امامان ما ندارد و یا حتی همین فرزندان مملکت خودمان که تازه دارند با موازین دینی اشنا شوند با شنیدن این نوحه ها چه چیزی یاد می گیرند ؟ یاد می گیرند هر کس چشم و ابروی قشنگی داشت امام است و مظلوم است و باید او را دوست داشت . واقعا فلسفه قیام امام این بود که مسلمانان امام حسین و خانواده اش را دوست داشته باشند ؟ یا اینکه اهداف او را بشناسند و بدانند در هر زمان که هستند باید از دین خود دفاع کنند اما کدام یک از این اشعارچنین چیزی را القا می کند؟

چیزی که اخر منو از پا درمیاره    چشم حسینه و ابروی حسینه

  قبله من ابروی حسینه                           بهشت من گیسوی حسینه ...

ماه شب چهاره با اون قشنگی                 محو تماشای مه روی حسینه

                                                                                        (همان ،73)

یکی از دلایل مهمی که دوستداران امام ،او را تنها گذاشتند عدم شناخت به مقام امامت و ولایت بود یکی از مظاهر بارز این عدم شناخت این است که برجسته ترین ویژگی امام و یارانش چشمان سیاه و ابروان کمان و قامت رعناست .

نمونه دیگری از این ابیات :

دیگه نگاه نمی کنی با غصه دارم می زنی

                                           بهت می گم دوستت دارم ولی کنارم می زنی

چیز زیادی نمی خوام فقط منو رها نکن

                                               مثل غریبه ها حسین به صورتم نگاه نکن

تا دلمو خوش می کنم قلب منو می شکنی

                                                  با بی محلیات اقا داری منو می سوزونی

داره میره جوونی ام فکر دقایق می کنم

                                               جوابمو یه جور بده دیگه دارم دق می کنم ...

                                                               (همان ،181)

ب-2- عشق بی هدف

یکی دیگر از ویژگی های مهم و مشترک این اشعار ، تأکید بر جنون و دیوانگی است . عقل گریزی از شیوه های کهن فرار از بار سنگین مسئولیت است ، مسئولیتی که از اگاهی و معرفت به امام و نهضت عاشورایی او سر چشمه می گیرد .

دیوونه جز در خونه حسین کجا داره         زیر خیمه حسین دیوونگی صفا داره

دیوونه به جز عشق حسین نوی دونه        ساقی اگر چشم حسینه یکی عاقل نمی مونه

                                                     (همان ،62)

ب-3- انحراف از موضوع اصلی

در مجلس عزاداری شهدا به جای وصف حال و مقام آنان ، وصف حال گوینده و شاعر خوانده می شود و مردم به حال او دل می سوزانند :

همه رفتن ای خدا من نرفتم کربلا

یه سؤال دارم مگر ما دل نداریم ای خدا

یا مگر جا تنگ بود از بهر ما در کربلا

کی روا باشد از گل از ما و گلاب از دیگران

و یا :

ای خدا جون نمی دم تا حسین بر من نشون ندی

    منو تا دست یار تیر مژگان یارابرو کمون ندی  

(همان ،113)

از طرفی تکیه بر حاجت گرفتن از امام در بیشتر موارد هدف عزاداری را توجیه می کند :

من مراد دلم می گیرم امشب                   در کنار سرت می میرم امشب

                                      ( رسول زاده، ص 126)

در این ابیات نارسا که هم از نظر وزن و قافیه و هم دستور زبان ایراد دارد ؛ محتوایی مناسب عزای امام وجود ندارد .

حسن آزاده طاها بود                   حسین نوباوه زهرا بود

بود قیامش بر حفظ قرآن              جانها فدای شاه شهیدان

بهر خدا بود قیام  حسین               جانها فدای شاه شهیدان

ا زاو بیاموز درس وجدان            جانها فدای شاه شهیدان

                                                                                                   (مردانی ص64)

ب-4- القای غم و اندوه بی هدف وزمینه زدایی از هدف عاشورا

این نوع اشعار به زمینه زدایی از از نهضت عاشورا و میان تهی کردن ان می پردازد و احساس پوچ و تهی را جایگزین می کند .

یک قافله درد است و غم این کاروان اهل بیت 

                                     فصل خزان دارد نظر بر بوستان اهل بیت

در باغ اشک و ناله ها بنوشته روی لاله ها 

                                                    مظلوم حسین مظلوم حسین

                                                                               (همان ص59)

یعنی هدف قیام حسین تنها نشان دادن مظلومیتش بود؟

لاله فاطمه در خون نشسته             یک گل و اینهمه نیزه شکسته

ای سکینه گریه کن از بهر بابا          وا شهیدا

نخل سرخ نبی در خون تپیده             ساربان شاخه او را بریده

کرده زهرا بر حسینش ناله بر پا         وا شهیدا

بلبل از داغ گل دارد ترانه   می زنندش چرا با تازیانه

لاله در خون ناله بلبل کرده بر پا   وا شهیدا

دختر فاطمه از شش برادر   برده یک پیرهن برای مادر

                                                (رسول زاده ص112)

عاشقم عاشق جان و سر دارم               بهر قربانی دو پسر دارم

از زمین تیر و خنجرم ریزند               از هوا اتش بر سرم ریزند

قلب من خسته دست من بسته                دیده ام گریه بر تو پیوسته

پیکری با خون اشنا دارم                 تو   مرا داری من تو را دارم

جان سپر کردم پیش غمهایت                تا سرم افتد بر قدمهایت

                                                                                 (مردانی ،17)

با این تفاسیر، در میان ابیات سروده شده در این مورد به ندرت به اشعاری متناسب با موضوع نیز بر می خوریم که اشاراتی به هدف قیام حسین (ع) نیز دارد :

آمدم تا درس حریت دهم بر مسلمین         

آگه از احکام دین خالق یکتا کنم

                                                  (همان ،24)

بزرگ فلسفه قتل شاه دین این است

که مرگ سرخ به از زندگی ننگین است

حسین مظهر آزادگی و آزادی است

خوشا کسی که چنینش مرام و آیین است                  ( شیرمحمدی، ص83)

 

نتیجه:

بررسی این ابیات نشان داد که اشعار سروده شده که در مراسم عزای شهیدان کربلا و یا روضه خوانی برای ائمه دیگر خوانده می شود ، از همه عناصری که باید دارا باشد مانند وزن و قافیه و محتوا و مضمون و زبان سلیس و ...بیشترین سهم را به عنصر عاطفه اختصاص داده است . به همین جهت کمبود عناصر دیگر به ویژه محتوا و هدف موجب سستی فرم و محتوای آثار شده ، ارزش این اشعار را گاه تا سطح یک منظومه کوچه بازاری یا شعر کافه ای  تنزل داده است . به نظر می رسد برای رسیدن به محتوا و مضمون عالی در اشعار مربوط به واقعه ای مهم که میلیونها مسلمان و حتی غیر مسلمان از ان تاثیر می گیرند ، باید برنامه ریزی های طولانی داشته باشیم و اولین قدم جلوگیری از نشر اینگونه اکاذیب و خواندن آنها در میان عموم به ویژه در صدا و سیمای جمهوری اسلامی است در حالی که در سال های اخیر بیش از پیش شاهد افزایش مضامین پست و نامربوط و توهین آمیز بوده ایم .

 

 

 

منابع:

·        الماسی ،مهدی ، ادبیات عاشورایی، مجله رودکی ،سال اول شماره دوم

·        حقجو ،محمد حسین ،فریادهای شهید مطهری بر تحریف های عاشورا،نشر روح،قم ،1360

·        رسول زاده ، جعفر، آوای عاشورائیان ، انتشارات حق بین 1375

·        زمزمه عاشورا ،مشهد انتشارات قاسمی

·        شهریاری ،مهدی ،آیین مستان ،قم انتشارات مشهور ،1384

·        شیرمحمدی ، بهروز ،زمزمه های جاویدان ، انتشارات مفید ، 1370

·        گلزار عاشورا ،نشر باقر العلوم چ2 – 1366

·        مردانی ،محمد علی ،ایثار جان ،سازمان تبلیغات اسلامی 1376


ادامه مطلب

جمعه 19 فروردین‌ماه سال 1390 ساعت 00:06

اورنگ باختگان ایران(کتاب ماه تاریخ آذر ۸۸)

اورنگ باختگان ایران

 

اورنگ باختگان ایران، نور محمد مجیدی کرایی،نشر آرون ،1387 دوره سه جلدی 45000تومان

 

کتاب "اورنگ باختگان ایران" در سه جلد تالیف گردیده است . این کتاب شامل تاریخ شاهان ایران است که توسط مؤلف از تواریخ معتبر قدیم و جدید گرد آوری شده است . 
ادامه مطلب

جمعه 19 فروردین‌ماه سال 1390 ساعت 00:01

پژوهشی در تفسیر روض الجنان و روح الجنان

پژوهشی در تفسیر روض الجنان و روح الجنان

مقدمه

از صدر اسلام تاکنون تفسیر های گوناگونی بر قرآن نوشته شده است. این تفاسیر هر کدام از منظری متفاوت و گاه مشابه به قرآن و مفاهیم آن نگریسته مولفان با استفاده از روش های گوناگونی به تفاسیر و تاویل آیات پرداخته اند تفاسیر اولیه قرآن عمدتا  


ادامه مطلب
برچسب‌ها: ابوالفتوح، تفسیر
جمعه 19 فروردین‌ماه سال 1390 ساعت 00:00

ابعاد فمینیستی رمان تهران مخوف

  ابعاد فمینیستی رمان تهران مخوف

چکیده:

 رمان تهران مخوف یکی از رمانهای اجتماعی اوایل قرن حاضر است . در این رمان نویسنده با طرح داستانی عاشقانه ، بسیاری از ناهنجاری های جامعه را نیز در حاشیه به تصویر کشیده است . آنچه بیش از هر چیز در این رمان به نظر می رسد مشکلاتی است که زنان در مواجهه با جامعه مرد سالار به ان دچار شده اند و یکی از مهمترین انها مساله روسپیگری است .  نویسنده با شرح زندگی زنان داستان از زبان خودشان سعی در نشان دادن این ناهنجاری و علل


ادامه مطلب
پنج‌شنبه 18 فروردین‌ماه سال 1390 ساعت 23:58

عشق یا دیوانگی(نگره ۵ تابستان۸۸)

عنوان مقاله : عشق یا دیوانگی نقد رمان "دیوانه ها بهتر عاشق می شوند" ،شهره قوی روح، نشر البرز،1387 نگره 5 تابستان 1388 چکیده: رمان "دیوانه ها بهتر عاشق می شوند " با طرح شخصیتهای زنانی نان اور و ستمدیده اغاز شده ، با پرداختن به موضوع عشق و نقش ان در زندگی زنان ادامه می یابد . نویسنده در طرح داستان از زاویه دید راوی کل کمک گرفته و با پیشبرد طرح از طریق تک گویی راوی دانای کل به طرح روحیات چهار جوان عاشق پرداخته که هریک به نحوی با این مساله درگیرند . در این مقاله پس از بررسی ویژگیهای ساختاری اثر، به محتوای ان از دیدگاه فمینیستی پرداخته شده است .

 
ادامه مطلب

پنج‌شنبه 18 فروردین‌ماه سال 1390 ساعت 22:53

موسیقی و ادبیات

موسیقی و ادبیات به عنوان دو فصل جدا نشدنی از دیرباز مورد توجه خاص قرار گرفته اند تا جایی‌ که نمی‌توان مرزی واقعی بینشان قرار داد و این در حالی‌ست که این دو مقوله با توجه به بسترهای گوناگون دارای استقلال و شخصیت‌های خاص خود هستند. وقتی به ادبیات کلاسیک ایران رجوع می‌کنیم می بینیم اکثر شاعران فارسی‌زبان موسیقی‌شناس هم هستند و بعضا نوازندگی
ادامه مطلب
دوشنبه 15 فروردین‌ماه سال 1390 ساعت 19:07

عنوان مقاله : اعتصاب مرگ(نشریه نگره ۵)

ساراماگو،ژوژه ،هجوم دوباره مرگ ، کیومرث پارسای ، مشهد ، نی نگار ،1385

خلاصه رمان

در آغاز سال نو گزارش پلیس و بیمارستانها از عدم وجود مرگ خبر می دهد . با اعلام این خبر که مرگ کار خود را تعطیل کرده و حتی بیماران در حال مرگ را هم نمی پذیرد ،نظریات مختلفی اظهار می گردد که در برخی ایجاد ترس و در برخی ایجاد شعف ناشی از زندگی جاوید می کند . عدم حضور مرگ موجب وجود بحرانهایی در جامعه می شود که نظم زندگی را مختل می کند در میان این بحران عده ای مشغول نظریه پردازی و برگزاری همایش و ارائه راهکارهای


ادامه مطلب

 

جلوۀ مسایل زنان در  اصول کافی

مریم غفاری جاهد

مسائل زنان و حقوق آنان یکی از مواردی است که همواره مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . زنان از دیر باز مورد ظلم قرار گرفته به عنوان جنس ضعیف مورد بهره برداری بوده اند .در زمان جاهلیت زنان در جنگها اسیر  


ادامه مطلب
برچسب‌ها: اصول کافی
یکشنبه 7 فروردین‌ماه سال 1390 ساعت 21:38

سفرنامه حج منصور

 

سفرنامه حج منصور 1285-1286ق یعقوب میرزای تبریزی (منصور)به کوشش رسول جعفریان ، نشر علم، تهران،1388

مقدمه

از دوره قاجاریه سفرنامه های زیادی باقی مانده که بسیاری از آنها مربوط به سفر حج و عتبات است . در این دوره اغلب افرادی که دارای تمکن مالی و معمولا وابسته به دربار هم بودند خاطرات دوره سفر را از منظر خود یادداشت کرده اند. سفرنامه ها از این جهت که در آنها مطالبی از دیگر ممالک نوشته می شود دارای اهمیت است؛ 


ادامه مطلب
برچسب‌ها: سفرنامه، حج
شنبه 6 فروردین‌ماه سال 1390 ساعت 14:59

تمدن ایرانی فراسوی مرزها

نقد کتاب تمدن ایرانی فراسوی مرزها 

کتاب حاضر شامل شش مقاله درباره تاریخ و تمدن ایران است که از منظرهای مختلف به ان پرداخته شده است .

مقاله  اول به هویت و تمدن و رابطه این دو می پردازد. در مقاله دوم و سوم با اشاراتی به علل تفاوت تمدن ایرانی با اروپایی ویژگی های حکومتهای باستانی ایران توضیح داده شده و در مقاله چهارم دو نوع نظام حکومتی عصر هخامنشی و اشکانی بررسی شده است . مقاله چهارم


ادامه مطلب
دوشنبه 16 اسفند‌ماه سال 1389 ساعت 10:08

از ندارد تا دارا

از ندارد تا دارا

  از ندارد تا دارا برگزیده  ای از داستان های علی اشرف درویشیان است که از سال 1352تا 1373را در بر می گیرد که شامل 37 داستان است . اولین داستان این مجموعه " ندارد " از مجموعه از این ولایت انتخاب شده و " دارا " آخرین داستان است که در هیچ مجموعه ای به چاپ نرسیده است . این دو داستان که اولین و اخرین داستان های چاپ شده نویسنده است ، تفاوت ها و شباهت هایی با هم دارند که در این مقاله بررسی می شود .مجموعه


ادامه مطلب
شنبه 7 اسفند‌ماه سال 1389 ساعت 16:58

باغچه کوچک

نقد "باغچه کوچک" نوشته علی اشرف درویشیان

خلاصه ی داستان

 راوی و برادرش، اکبر، پای پیاده به  سراب  رفته اند تا بوته ی گل سرخی بیاورند و در حیاط خانه بکارند . خانه شان اتاقی واقع در کاروانسر است که ده خانوار در آن زندگی می کنند. سرایدار پیر ، با درس خواندن بچه ها مخالف است زیرا معتقد است ، کتاب ، بچه ها را کافر می کند. پدر راوی بیکار است . ماه هاست کرایه خانه را


ادامه مطلب
شنبه 7 اسفند‌ماه سال 1389 ساعت 16:56

درشتی(نقد مجموعه داستان درشتی)

مجموعه داستان "درشتی"اثرعلی اشرف درویشیان، نشر چشمه،1381،  چ سوم

     "درشتی مجموعه داستانی است که بیست و چند سال پس از "از این ولایت"منتشر شده و تا این لحظه آخرین مجموعه‌ی منتشر شده از "درویشیان" است. همه‌ی داستان های این مجموعه تحولی را درکار "درویشیان" نشان می دهند. بر این داستان ها پنهان و آشکار، فضایی سنگین و وهم آلود و آونگ وار میان واقعیت و توهم حاکم است که در بعضی داستان ها مثل "درشتی" ، "این لحظه" و "شبح" به منزله‌ی ابزار بیان، به کار گرفته شده و در برخی دیگر همانند "بفرینه" و


ادامه مطلب

مقدمه

نیما یوشیج به عنوان شاعری نو پرداز که با طبعی خارج از محدوده زمانی و مکانی به سرودن شعر پرداخته ، در نثر نیز به همان میزان نوگرایی و لطافت دارد که در شعر . همچنانکه سروده های روان وی به سادگی نثر قابل فهم و ساده است نثرهایش دارای ویژگی های شعری است شعرو نثر او در هم آمیخته و زیبایی نوشته ها  را دو چندان نموده است . در این مقاله نامه های نیما که نمونه های زیبایی از نثر او و نمایانگر احساسات پاک و نحوه  

ادامه در کتاب  به جنگلهای نی تل قسم چاپ 1395 انتشارات دانشیاران ایران

شنبه 7 اسفند‌ماه سال 1389 ساعت 16:53

به وقت البرز(هنرمند بهار۸۹)

بررسی کتاب : به وقت البرز، مهرنوش قربانعلی ، موسسه انتشاراتی آهنگ دیگر ، چاپ اول 1386، چاپ دوم 1387

برگزیده سومین دوره جایزه پروین اعتصامی 1387

کاندید نهایی جایزه شعر زنان 1387

معرفی شاعر

مهرنوش قربانعلی یکی از شاعرانی است که در قالب سپید می سراید . وی  بهمن ماه 1347در تهران متولد شده  و فارغ التحصیل رشته زبان و ادبیات فارسی است . از سال 1367 تاکنون با نشریاتی همچون: دنیای سخن، آدینه، گردون، تکاپو، کلک، عصر پنج شنبه، فرهنگ توسعه، دریچه، پیام شمال ، گیلان زمین همکاری داشته است. نخستین مجموعه شعراو به نام " در ناتمامی خود " در سال 1377 توسط نشر توکا و  

ادامه در کتاب به جنگلهای نی تل قسمادامه مطلب
شنبه 7 اسفند‌ماه سال 1389 ساعت 16:48

طلوع و غروب نادر شاه(کتاب ماه تاریخ مرداد۸۹)

·        محبی ،محمود ،خورشید کلات،

·         طلوع و غروب نادرشاه افشار،

·        مشهد ،یاس،1388 ،2جلد19800تومان،

·        1136صفحه

مقدمه

سلسله حوادث قرن دوازدهم از شورش محمد افغان و سقوط اصفهان و حوادث بعدی ان و بر امدن نادر و پیروزی های بزرگ و سر انجام غم انگیز و عبرت اموز او بی شبهه یکی از چهار پنج فصل دردناک تاریخ ایران است که تاثیرات ژرف و گسترده ای در حوادث قرن های بعد و ساخت جغرافیایی و فرهنگی ایران و سرنوشت ملت ایران داشته است.( هروی :1384،25) 

ادامه در کتاب مجموعه مقالات  

پس از چاپ در همینجا به اطلاع علاقه مندان خواهد رسید.

شنبه 7 اسفند‌ماه سال 1389 ساعت 16:47

بیالون

بیالون ،علی اشرف درویشیان ، از ندارد تا دارا ، ، نشر اشاره چاپ چهارم 1383

داستان بیالون یکی از داستانهای مجموعه آبشوران است که در مجموعه " از ندارد تا دارا " نیز به چاپ رسیده است . باز نویسی این داستان در کتاب اخیر با تحولاتی همراه است که داستان را دچار تغییری محتوایی نموده و به نظر می اید در فاصله بین دو چاپ تغییری در عقاید نویسنده پدید امده باشد .  از اینرو برای بررسی این داستان از هر دو کتاب استفاده شده است.


ادامه مطلب

بعد از مرگ هنوز می میرم، فتح الله  بی نیاز،انتشارات آوای کلار،1386

خلاصه

دختری به  نام سپیده که از زیبایی ظاهری محروم است، عاشق پسری به نام ضیاء شده که در شرکت زیر دست  او کار می کند؛ اما با بی توجهی پسر روبرو می شود و از هرراهی برای جلب او استفاده می کند نتیجه ای ندارد. وقتی ضیاء با دختر زیبایی به نام روح انگیز که به تازگی استخدام شده قرار ازدواج می گذارد ، سپیده از ته دل آرزو میکند که هر دوی آنها بمیرند . روح انگیز که دختری مغرور است و گمان


 
ادامه مطلب

شنبه 7 اسفند‌ماه سال 1389 ساعت 16:44

ماه عسل ایرانی(کتاب ماه تاریخ تیر۸۸)

مقدمه

"ویلهلم تن" کارمند بلند پایه سفارت المان در ایران ؛ در سپتامبر 1913 در تهران با دوشیزه ای المانی ازدواج کرد و همزمان از سوی سفیر المان مامور تاسیس کنسولگری المان در تبریز و تصدی این کنسولگری شد تا در روزهای بحرانی که اذربایجان اشکارا در دست روس ها بود دولت المان نیز دستی در ماجرا داشته باشد این کتاب ، خاطرا ت نویسنده است از روزهایی که در ایران به ویژه تبریز ،از نزدیک شاهد برخی مسایل سیاسی  

ادامه در کتاب مجموعه مقالات  

پس از چاپ در همینجا به اطلاع علاقه مندان خواهد رسید.

شنبه 7 اسفند‌ماه سال 1389 ساعت 16:42

توقیعات کسری انوشیروان(کتاب ماه تاریخ مهر ۸۸)

کسری انوشیروان بیست و یکمین شاهنشاه ساسانی پسر قباد (153-579م) یکی از پادشاهان بزرگ ایران است که از او به عنوان شاه عادل یاد می شود.

انوشیروان علاوه بر مسلمانان ایران در میان سایر مسلمین نیزشهرت داشته و حکایاتی که در تواریخ موجود است نشان می دهد فرمانروایان سرزمین های دیگر نیز از سیاستهای او پیروی می کردند :"مسکویه در همان تجارب الامم حکایت می کند که عمر با گروهی از ایرانیان خلوت می کرد که سیاسات پادشاهان و بالخصوص پادشاهان ایران را و بالاخص انوشیروان را برای او می خواندند "(مقدمه مینوی،ص10)

ادامه در کتاب مجموعه مقالات  

پس از چاپ در همینجا به اطلاع علاقه مندان خواهد رسید.

شنبه 7 اسفند‌ماه سال 1389 ساعت 16:33

انعکاس معراج نبی در شعر فارسی(رشد معلم)

شعر فارسی جولانگاه وسیعی است برای شعرایی که به هر نحوی خود را با قافله شعر همراه کرده اند. هر موضوع اجتماعی سیاسی مذهبی کلامی وبه فراخور زمان و مکان در شعر سرایندگان رخنه می کند و عرصه ای می شود برای اظهار فضل اظهار و اظهار عقایدی که در جامعه بر سر آن بحث است.

بیشتر شعرای فارسی زبان ابیاتی را در وصف پامبر سروده اند و از این منظر مذهب خود را مشخص و زبان بد گویان را کوتاه کرده اند .معراج نبی از جمله موضوعاتی است که شعرا بسیار با آن طبع آزمایی کرده اند .


ادامه مطلب

شنبه 7 اسفند‌ماه سال 1389 ساعت 16:30

آن خانه گلین وین خانه دلین(رشد معلم ۸۷)

حج یکی از مهمترین فروع دین و مهمترین مراسم مسلمانان است که سالی یکبار به طور خاص و در تمام مدت سال به طورعام مشتاقان درگاه احدیت را به خود مشغول می کند .  این مراسم مذهبی با تمام رسم و رسومات و اداب خود در اشعار فارسی نمود فراوانی یافته است . اکثر شعرای ایرانی که خود حج گزارده یا


ادامه مطلب

ماه رمضان همواره از پس از اسلام یکی از ماه‌های مورد توجه مسلمانان بوده است به ویژه ایرانیان با آداب خاصی از این ماه استقبال کرده و سپس آنرا تودیع می‌نمودند. این ماه بعلت ویژگیهایی که داشته ،مغضوب و محبوب بسیاری از شعرا قرار گرفته که هر یک برای خود دلیل داشته‌اند در دوره‌های مختلف ادبیات فارسی، همراه با تغییرات مذهبی که در مردم بوجود آمده، وضعیت شعر نیز با همان تغییرات عوض شده و این تغییرات بطور مستقیم در شعر تأثیر گذاشته است.


ادامه مطلب


        نگاهی انتقادی به

« دا »

 

دا - خاطرات سیده زهرا حسینی – به اهتمام سیده اعظم حسینی – انتشارات سوره مهر- چاپ 12 – 1388- 812 صفحه – 12000تومان

 

چکیده

کتاب خاطرات زهرا حسینی که اولین بار در شهریور ماه 1387 به چاپ رسید، به ادعای ناشر، طی مدت کوتاهی چندین بار تجدید چاپ شده و همه نسخه های آن به فروش رسیده است . این کتاب از ان دسته آثار جنگ است که راوی خود در نزدیکترین حالات در تمام صحنه های جنگ خرمشهر حضور داشته و به عنوان غسال، قبر کن، امدادگر و پرستار ، خدمت کرده و در سخت ترین روزهای جنگ خرمشهر بسیاری صحنه های دور از ذهن را دیده و به تصویر کشیده است .

 


ادامه مطلب
برچسب‌ها: دا، انتقاد، سوره مهر، جنگ، ایران، عراق
شنبه 7 اسفند‌ماه سال 1389 ساعت 16:05

بررسی ویژگی های شعر امام خمینی(مجله پرسش)

امام خمینی رهبر مذهبی و سیاسی ایران ، دارای ابعاد گوناگون علمی و عملی بود که همانند بسیاری از عرفا ، شعر نیز می سرود .گر چه امام خمینی را نمی توان به عنوان یک شاعر مورد نقد قرار داد اما در مقام تجلی افکار و برخی اعتقادات ایشان بررسی سروده هایشان دارای اهمیت است .


ادامه مطلب

شنبه 7 اسفند‌ماه سال 1389 ساعت 16:04

اختلافات رجایی و باهنر (مجله پرسش)

پس از پیروزی انقلاب اسلامی گرچه تمام ساختار سیاسی کشور، در اختیار نیروهای مؤثر در پیروزی انقلاب قرار گرفت ولی در داخل این مجموعه انقلابی انسجام ویکپارچگی عقیدتی و سیاسی حاکم نبود و نیروها و گروه های تشکیل دهنده ان ، مبانی فکری و اندیشه های متفاوت و در نتیجه تعاریف گوناگونی


ادامه مطلب

پذیرش در همایش 15 خرداد خرداد 1386

چکیده :

دین و مذهب و اعتقادات محکم مردم همواره سدی در راه سودجویی دولت های حاکم بوده است. صرف نظر از اینکه مذهب و خرافات گاه با هم اختلاط داشته اند و از این راه سوءاستفاده های می شده است ، پایبندی مردم به اعتقادات خود و حرف شنوی از روحانیت  
ادامه مطلب

برچسب‌ها: 15خرداد، پهلوی، نشریات
1 2 >>