مقالات مریم غفاری جاهد

مقالات مریم غفاری جاهد (دکتر زبان ادبیات فارسی و منتقد برگزیده پنجمین جشنواره نقد کتاب)

                  

چکیده:

ادبیات دورۀ جنگ گرچه بیشتر مردانه و دربر گیرندۀ حوادث میدان جنگ است؛ اما زنان نیز درآن نقش انکار ناپذیری دارند. زنان همانگونه که نیمی از مسئولیت های اجتماعی را در داخل و خارج خانه به عهده گرفته اند ، همواره در تمام امور مربوط به مردان نیز مشارکت داشته و در جنگ تحمیلی نیز شاهد حضور مستقیم و غیر مستقیم آنان در صحنه بوده ایم .   

ادامه در کتاب مجموعه مقالات  

پس از چاپ در همینجا به اطلاع علاقه مندان خواهد رسید.