مقالات مریم غفاری جاهد

مقالات مریم غفاری جاهد (دکتر زبان ادبیات فارسی و منتقد برگزیده پنجمین جشنواره نقد کتاب)

مقدمه

نیما یوشیج به عنوان شاعری نو پرداز که با طبعی خارج از محدوده زمانی و مکانی به سرودن شعر پرداخته ، در نثر نیز به همان میزان نوگرایی و لطافت دارد که در شعر . همچنانکه سروده های روان وی به سادگی نثر قابل فهم و ساده است نثرهایش دارای ویژگی های شعری است شعرو نثر او در هم آمیخته و زیبایی نوشته ها  را دو چندان نموده است . در این مقاله نامه های نیما که نمونه های زیبایی از نثر او و نمایانگر احساسات پاک و نحوه  

ادامه در کتاب  به جنگلهای نی تل قسم چاپ 1395 انتشارات دانشیاران ایران